Razpisi

Prikaži samo:    Gospodarstvo    Kultura    Šport    Kmetijstvo    Občine    Javne organizacije, zavodi  

Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
VKO
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013
Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier. S sistematičnim in načrtovanim pristopom razvoja zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti.
12.04.2013
17.05.2013
Javni razpis v okviru ERA-NET PLUS iniciative WOODWISDOM-NET+
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa v okviru ERA-Net Plus iniciative WoodWisdom-Net+ (v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru Skupnega mednarodnega razpisa WoodWisdom-Net+ – Spodbujanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju (ang. Call for proposals Woodwisdom-Net+ – Pacing innovation in the forest-based sector; v nadaljevanju: mednarodni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani: www.woodwisdom.net.
29.03.2013
30.04.2013
III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.
29.03.2013
15.05.2013
Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva/ ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela,ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.
22.03.2013
15.12.2013
Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013.
15.03.2013
24.05.2013 do 12:00
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
15.03.2013
-
Subvencije za zagon inovativnih podjetij
Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013.
Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
15.03.2013
06.05.2013
JR za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.
01.03.2013
31.08.2013
Javni razpis PUREE 2013 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:
A) Vgradnja toplotnih črpalk;
B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije;
C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;
D) Izvedba energetskih pregledov;
E) Programi informiranja in ozaveščanja;
F) Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
G) Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin;
H) Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
I) Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.
22.02.2013
28.06.2013
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013
Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka za leto 2013 je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka.

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih in javnih raziskovalnih organizacijah za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.
15.02.2013
-
Javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2013
Predmet razpisa: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
15.02.2013
07.05.2013 do 16:00
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13
Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.
01.02.2013
30.11.2013
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.
01.02.2013
20.09.2013
Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet
Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novih vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu.

Prosilec pomoči (vlagatelj), ki kandidira na javnem pozivu, lahko pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne pomoči za nova vozila, kupljena po oddaji vloge na ta javni poziv.
04.01.2013
31.12.2013
Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe nakupa:

- novih (serijsko proizvedenih) baterijskih električnih vozil;
- novih (serijsko proizvedenih) priključnih (plug-in) hibridnih vozil (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo).

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe:

- predelave obstoječih vozil, predelanih na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen z elektro pogonskim agregatom;
- prvega nakupa na zgoraj navedeni način predelanih vozil.
04.01.2013
31.12.2013
Javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti
Namen javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti.
27.07.2012
-
Usposabljanje na delovnem mestu

Namen: S tem programom je omogočeno usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se delodajalec odloči za njihovo zaposlitev, pri tem lahko izbira, katere kandidate bo zaposlil.

01.03.2012
01.06.2013
Zaposli.me

Namen: Subvencija za zaposlitev brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Predvidenih je 5.347 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača tržnim delodajalcem. 

Od 4. 12. 2012 se subvencija dodeli tudi za brezposelne mlade do 30. leta starosti, ki so najmanj 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi. 

21.06.2012
30.10.2013
Javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen: aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča.

Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

21.12.2012
09.12.2013
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
Usposabljanje na delovnem mestu

Namen: S tem programom je omogočeno usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se delodajalec odloči za njihovo zaposlitev, pri tem lahko izbira, katere kandidate bo zaposlil.

01.03.2012
01.06.2013
Javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti
Namen javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti.
27.07.2012
-
Javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen: aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča.

Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

21.12.2012
09.12.2013
Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe nakupa:

- novih (serijsko proizvedenih) baterijskih električnih vozil;
- novih (serijsko proizvedenih) priključnih (plug-in) hibridnih vozil (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo).

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe:

- predelave obstoječih vozil, predelanih na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen z elektro pogonskim agregatom;
- prvega nakupa na zgoraj navedeni način predelanih vozil.
04.01.2013
31.12.2013
Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet
Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novih vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu.

Prosilec pomoči (vlagatelj), ki kandidira na javnem pozivu, lahko pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne pomoči za nova vozila, kupljena po oddaji vloge na ta javni poziv.
04.01.2013
31.12.2013
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.
01.02.2013
20.09.2013
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13
Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.
01.02.2013
30.11.2013
Javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2013
Predmet razpisa: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
15.02.2013
07.05.2013 do 16:00
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013
Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka za leto 2013 je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka.

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih in javnih raziskovalnih organizacijah za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.
15.02.2013
-
Javni razpis PUREE 2013 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:
A) Vgradnja toplotnih črpalk;
B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije;
C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;
D) Izvedba energetskih pregledov;
E) Programi informiranja in ozaveščanja;
F) Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
G) Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin;
H) Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
I) Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.
22.02.2013
28.06.2013
JR za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.
01.03.2013
31.08.2013
Subvencije za zagon inovativnih podjetij
Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013.
Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
15.03.2013
06.05.2013
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
15.03.2013
-
Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE+ za leto 2013.
15.03.2013
24.05.2013 do 12:00
Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva/ ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela,ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.
22.03.2013
15.12.2013
III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.
29.03.2013
15.05.2013
Javni razpis v okviru ERA-NET PLUS iniciative WOODWISDOM-NET+
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa v okviru ERA-Net Plus iniciative WoodWisdom-Net+ (v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru Skupnega mednarodnega razpisa WoodWisdom-Net+ – Spodbujanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju (ang. Call for proposals Woodwisdom-Net+ – Pacing innovation in the forest-based sector; v nadaljevanju: mednarodni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani: www.woodwisdom.net.
29.03.2013
30.04.2013
VKO
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013
Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier. S sistematičnim in načrtovanim pristopom razvoja zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti.
12.04.2013
17.05.2013
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
Zaposli.me

Namen: Subvencija za zaposlitev brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Predvidenih je 5.347 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača tržnim delodajalcem. 

Od 4. 12. 2012 se subvencija dodeli tudi za brezposelne mlade do 30. leta starosti, ki so najmanj 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi. 

21.06.2012
30.10.2013
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
V okviru izbranih kriterijev ni zapisov
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
V okviru izbranih kriterijev ni zapisov
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
V okviru izbranih kriterijev ni zapisov
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
V okviru izbranih kriterijev ni zapisov
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
Nagradni natečaj za ženske podjetnice začetnice »Cartier Women’s Initiative Awards« za leto 2013
Predmet razpisa: Cartier Women’s Initiative Awards je nagradni natečaj za start-up podjetja, ki jih vodijo ženske.
-
08.03.2013 do 10:00
Spodbujanje samozaposlovanja

Namen: Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev samozaposlitev v višini 4.500 EUR, ki pomaga uresničiti poslovno idejo in ohraniti samozaposlitev.

03.07.2012
31.12.2012
Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«

Cilj razpisa je reševanje problematike dostopov prebivalstva do javne infrastrukture v 58 občinah na juţni meji Evropske unije in s tem ohranjanje poseljenosti območij ob slovensko-hrvaški meji.

Razpis je namenjen sofinanciranju naložb v občinsko infrastrukturo v naseljih znotraj 10-kilometrskega obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.

07.12.2012
01.02.2013 do 11:00
Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013.
28.12.2012
04.02.2013
Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 3 izgradnja velikih namakalnih sistemov
Predmet javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 je izgradnja velikih namakalnih sistemov.

Predmet podpore je izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 in 58/12), brez terciarnega omrežja.
28.12.2012
27.02.2013
Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« v okviru PRP 2007–2013 za delno sofinanciranje izvajanja aktivnosti informiranja potrošnikov, oglaševanja in pospeševanja prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike Slovenije.

Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov, označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi simboli kakovosti oziroma zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost agroživilskega sektorja.
28.12.2012
20.02.2013
Podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leta 2013, 2014 in 2015
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 142 »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« v okviru PRP 2007–2013 za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih proizvodov (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine proizvajalcev prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.
28.12.2012
20.02.2013
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES.
04.01.2013
13.02.2013
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

Namen A: Naložbe na področju živinoreje in poljedelstva

Namen B: Naložbe namenjene ekološki pridelavi
04.01.2013
13.02.2013
JR
Javni razpis za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj, katerih povezovanje je širšega pomena za kmetijstvo in podeželje.
11.01.2013
07.02.2013
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni na celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije okvirno za obdobje do prve polovice leta 2013 (ENSVET).

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije (skrajšano: URE in OVE) za občane na nacionalni ravni.
11.01.2013
30.01.2013
Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov podjetij, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
01.02.2013
12.03.2013
Razpis za izbor Evropske destinacije odličnosti 2013 - EDEN 2013
SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru evropskega projekta EDEN (European Destinations of ExcelleNce oziroma Evropske destinacije odličnosti) objavlja razpis za izbor Evropske destinacije odličnosti 2013 v Sloveniji.

Tema letošnjega izbora je DOSTOPNI TURIZEM.
07.02.2013
01.03.2013 do 12:00
Javni razpis iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti.
15.02.2013
03.04.2013
Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice
Predmet razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične nastanitve.
01.03.2013
31.03.2013
Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe
Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013.
01.03.2013
29.03.2013
Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2C)
Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013.

Namen javnega razpisa je nadaljnji razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
08.03.2013
22.03.2013
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.
15.03.2013
15.04.2013 do 12:00
JR za pridobitev sredstev zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 za vključevanje diplomantov v delo na inovativnih projektih in
Predmet razpisa: Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje za:
a) sofinanciranje dela diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji«, ki bodo v okviru projektov podjetjih, pomagali pri razvoju novih produktov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg (diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju v določenem časovnem obdobju, predvidoma med 12 in 18 meseci in sicer diplomanti 1. stopnje predvidoma največ eno leto, ostali predvidoma največ do 18 mesecev),
b) spodbude za vsakega diplomanta (največ 3 na podjetje), ki ga bo podjetje zaposlilo za najmanj tri leta, kar pomenit tudi zaposlitev po izteku projektnega obdobja v podjetju,
c) plačilo izobraževanja vodstvenega in drugega kadra na področjih, ki so nujna za izvedbo projekta podjetij, ki bodo zaposlila vsaj enega diplomanta za najmanj tri leta.
Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje za tehnoloških projektov podjetij, ki so ustrezajo klasifikaciji, šifrantu tehnoloških področij, kot navedeno v prilogi javnemu razpisu (Priloga 3), razen v primerih, ko je katero izmed področij, po tem javnem razpisu, posebej izvzeto.
15.03.2013
05.04.2013

« Nazaj

© Center Idej 2024

Center idej
Zavod za promocijo in pospeševanje
novih idej in vizij razvoja Ljutomer

Prešernova ulica 25
9240 Ljutomer

Telefon: 051 215215

E-mail: info@centeridej.si


ив роше украина

Produkcija: Interplanet